ගංවතුරින් පීඩාවට පත්වුවන්ට සහන සැලසීමට යුද හා නාවික හමුදාව ද එක් වෙයි

ඇතැම් ප්‍රදේශවලට ඇදහැලෙන වැසි හේතුවෙන් ගංවතුර තත්ත්වයක් හටගෙන තිබේ.  මේ නිසා මියගිය සංඛ්‍යාව 3 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත. තවත්

Read more