සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් බිහි කිරීමට නොහැකි වුවහොත් බහුපාර්ශවීය ආණ්ඩුවක් හෝ පිහිටුවීම වඩාත් සුදුසුයැයි මහනායක ස්වාමින් වහන්සේ පවසති

සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් බිහි කිරීමට නොහැකි වුවහොත් බහුපාර්ශවීය ආණ්ඩුවක් හෝ පිහිටුවීම වඩාත් සුදුසුයැයි අස්ගිරි පාර්ශවයේ මහානායක අතිපුජ්‍ය වරකාගොඩ ඥාණරතන ස්වාමින් වහන්සේ

Read more

නොබෙල් සාම ත්‍යාගය ලෝක ආහාර වැඩසටහනට

ලෝක සාම ත්‍යාගය එක්සත් ජාතින්ගේ සංවිධානයේ ලෝක ආහාර වැඩසටහනට පිරිනමා තිබේ. ලොව විශාලතම මානුෂවාදි සංවිධානය ලෙස එය හදුන්වා ඇත. ලොව

Read more