හම්බන්තොට මිරිදිය මත්ස්‍ය වගාවෙන් ඉහළ අස්වැන්නක්

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ මිරිදිය මත්ස්‍ය වගාවෙන් ඉහළ අස්වැන්නක් ලැබෙමින් පවතී. ධිවර අමාත්‍යංශය මිරිදිය මත්ස්‍ය ව්‍යාප්ති අංශය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ලුණුගම්වෙහෙර හා රුහුණු

Read more