ලංකා ඛණීජ තෙල් සංස්ථාවේ ඉන්ධන පිරවුම්හල් කිහිපයක් පෞද්ගලික ඉන්ධන සැපයුම්කරුවන්ට

සුදුසුකම් සපුරන සමාගම් කිහිපයකට ඉන්ධන ආනයනය, ඉන්ධන බෙදා හැරීම සහ අලෙවිය සදහා ලබන නොවැම්බර් මාසය වනවිට අවස්ථාව ලබාදීමට රජය තිරණය

Read more