බදාදා, ඔක්තෝබර් 4, 2023

Gamata Gama

දේශීය පුවත්

බස්නාහිර පළාතේ සංවර්ධනය රටේ ඉදිරි ගමනට ඍජුවම දායක වන බව බැසිල් රාජපක්‍ෂ මහතා පෙන්වා දෙයි.

ජාතික ආර්ථිකයේ කේන්ද්‍රස්ථානය වන බස්නාහිර පළාතේ සංවර්ධනය රටේ ඉදිරි ගමනට ඍජුවම දායක වන බව ආර්ථික පුනර්ජීවනය හා දරිද්‍රතාව තුරන් කිරීම

Read More