මන්කි ෆොක්ස් පිළිබඳව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයෙන් අනතුරු ඇගවීම්

මන්කි ෆොක්ස් රෝගය ව්‍යාප්ත වීම ගෝලීය අවදානම් තත්ත්වයක් ලෙස ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය ප්‍රකාශයට පත් කරයි. දෙවන වතාවටත් එම සංවිධානය පැවැත්වු

Read more