කොවිඩ් පරදවමින් දරිද්‍රතාව සහ අසමානතාව ලොව ප්‍රධානතම අර්බුදය බවට පත්වෙයි

කොවිඩ් 19 වසංගතය ගෝලීය ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල තුන්වන ස්ථානයට පත් කරමින් ලොව ප්‍රධානතම අර්බුදය බවට දරිද්‍රතාවය සහ අසමානතාව පෙරමුණට පැමිණෙයි. ලොව

Read more