ග්ලයිෆෝසෙට් තහනම ඉවතට

ග්ලයිෆෝසෙට් තහනම ඉවත් කෙරේ. එය ඉවත් කර ඇත්තේ වසර 7 කට පසුවය. ඊට අදාළ ගැසට් පත්‍රය මුද්‍රණය කිරිමට අදාළ දැනුම්

Read more