ගුගල් ක්ලාස්රූම් හා ගුගල් වර්ක් ප්ලේස් නොමිලේ

මෙරට තරුණ අධ්‍යාපනය නංවාලීමට ලෝකප්‍රකට ගුගල් ආයතනයේ සහාය ලබාගැනේ. ඒ සදහා වන ගිවිසුමකට ජාතික තරුණසේවා සභාවේදී ඊයේ අත්සන් තැබිනි. ගුගල්

Read more