තරුණ තරුණියන් වෙනුවෙන් රජයෙන් යෝජනා රැසක්

පාර්ලිමේන්තුව අද පෙරවරු 9.30 ට රැස් විය. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සිරිපාල ගම්ලත් මහතා රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවෙන් ඉල්ලා අස්වීමෙන් පුරප්පාඩු

Read more

කෝප්, කෝපා සහ රජයේ මුදල් පිළිබද කාරක සභාවට නව සාමාජික මන්ත්‍රිවරු පත් කෙරෙති

පොදු ව්‍යාපාර පිළිබද කාරක සභාව හෙවත් කෝප් කමිටුවට, රජයේ ගිණුම් පිලිබද කාරක සභාව හෙවත් කෝපා කමිටුවට සහ රජයේ මුදල් පිළිබද

Read more