නවක වදය ක්‍රියාත්මක කර වරදකරුවන් ලෙස ඔප්පු වුවහොත් අසාදු ලේඛණට

විශ්ව විද්‍යාලවල නවක වදය ක්‍රියාත්මක කර වරදකරුවන් ලෙස ඔප්පු වුවහොත් ඔවුන්ව රාජ්‍ය සේවයට බදවා නොගෙන අසාදු ලේඛණ ගත කළයුතු බව

Read more