ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි තෛපොංගල් උත්සවය සභාපති හඩ්සන් සමරසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව සංවිධාන කළ තෛපොංගල් උත්සවය සභාපති හඩ්සන් සමරසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සංස්ථා පරිශ්‍රයේදී අද පෙරවරුවේ පැවැත්වින. එහිදී

Read more