ගම සමග පිළිසඳරෙන් පසු හල්දුම්මුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ගම්මාන කිහිපයකට පුඵල් සංවර්ධනයක්.

ගම සමග පිළිසඳරෙන් පසු හල්දුම්මුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ අක්කර සියය සහ වෙලන්විට ගම්මානවල විශාල පරිවර්තනයක් සිදුවී ඇතැයි හල්දුම්මුල්ල ප්‍රාදේශිය ලේකම්

Read more