ශ්‍රවණාබාධිත පුද්ගලයන්ට රියදුරු බලපත්‍ර

ශ්‍රවණාබාධිත පුද්ගලයන්ට රියදුරු බලපත්‍ර ලබාදුන්න ද නොසැලකිලිමත් ලෙස රිය ධාවනය කර රිය අනතුරු 5 ක් සිදුකරගතහොත් අදාළ රියදුරු බලපත්‍රය අහෝසි

Read more