අයවැය දෙවනවර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම අද

අයවැය දෙවනවර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම පාර්ලිමේන්තුවේදී අද පස්වරුවේ පැවැත්වෙයි. අයවැය කාරක සභා අවස්ථාවේ විවාදය හෙට සිට ආරම්භවීමට නියමිතයි. ජනාධිපති රනිල්

Read more