පක්ෂ – විපක්ෂ සියලුදෙනා එක්ව රටේ ගැටලු විසදීමට සහය වන්නැයි ජනපතිගෙන් ආරාධනා

පක්ෂ හා විපක්ෂ සියලුදෙනා එක්ව පවතින ගැටලු විසදීමට සහය වන්නැයි ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසයි. ආරක්ෂක අංශ මෙන්ම ත්‍රිවිධ හමුදාවේ

Read more