හෙක්ටයාර 60 000 ක බඩඉරිගු වගා කිරීමට සැලසුම්

2022-2023 මහ කන්නයේ දි හෙක්ටයාර 60 දහසක බඩඉරිගු වගා කිරීමට සැලසුම් කර ඇතැයි ඇමති මහින්ද අමරවීර මහතා කියයි. කෘෂි බීජ

Read more