ගමසමග පිළිසදර වැඩසටහනෙන් දැරණියගලට සංවර්ධන ව්‍යාපෘති රැසක්

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ දැරණියගල දික්ඇල්ලකන්ද ප්‍රදේශයේ පැවැති ගම සමග පිළිසදර වැඩසටහනේ ප්‍රගතිය සොයා බැලේ. ජල ගැටලුව, ඉඩම්, අධ්‍යාපන, මහාමාර්ග, සනීපාරක්‍ෂක ඇතුඵ

Read more

ගම සමග පිළිසඳර වැඩසටහනේ මාර්ග ව්‍යාපෘති කඩිනම් කිරීමට වෙනමම ඒකකයක්

ගම සමග පිළිසඳර වැඩසටහන යටතේ මහාමාර්ග අමාත්‍යංශයට ලැබෙන ව්‍යාපෘති කඩිනම් කිරීම වෙනුවෙන් වෙනමම ඒකකයක් තම අමාත්‍යංශය ස්ථාපිත කර ඇතැයි ග්‍රාමීය

Read more

මාර්ග පථය නිරන්තරයෙන් වෙනස් කිරීම හේතුවෙන් මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ ඉදිකිරීම්වලට බලපෑම්

මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ මාර්ග පථය නිරන්තරයෙන් වෙනස් කිරීම හේතුවෙන් ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් අසාමාන්‍ය ලෙස ප්‍රමාද වී ඇතැයි ජාතික විගණන කාර්යාලය පවසයි.

Read more