වතු නිවාසලවල ජීවත්වන සියලුදෙනාට නිවාස

වතු නිවාසලවල ජීවත්වන සියලුදෙනාට නිවාස ඉදිකර දිමට රජය පියවර ගනී. ඔවුන්ට අවශ්‍ය ඉඩම් ඔප්පු ලබාදීම කෙරෙහි ද රජයේ අවධානය යොමුවී

Read more