නතර කළ නිවාස ව්‍යාපෘති කඩිනමින් ඇරඹිමට රජයේ අවධානය

කොවිඩ් වසංගතය සහ ආර්ථික අර්බුදය නිසා පසුගිය කාලයේ තාවකාලිකව නතර කළ නිවාස ව්‍යාපෘති කඩිනමින් ආරම්භ කරන බව ජාතික නිවාස සංවර්ධන

Read more

1970 වගා සංග්‍රාමය සහ දේශීය කර්මාන්ත වැඩපිළිවෙල අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වූයේ නම් ඩොලර් ප්‍රශ්නයක් ඇති නොවන බව ඇමති අමරවීර කියයි

1970 – 1977 කාලයේ ආරම්භ කළ වගා සංග්‍රාමය සහ දේශීය කර්මාන්ත ආරම්භ කිරීමේ වැඩපිළිවෙල අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වූයේ නම් ඩොලර් ප්‍රශ්නයක්

Read more

කොළඹ නගරයේ අඩු පහසුකම් ජනාවාසවල ජනතාව වෙනුවෙන් තවත් නිවාස

කොළඹ නගරයේ අවිධිමත් ජනාවාස ගැටලුව විසදීමේ තවත් අදියරක් ලෙස තොටලග, මුවදොර නව නිවාස 750 ක් ඉදිකිරීම අද ඇරඹෙයි. තොටලග කැළණිපාලම

Read more