22 වන සංශෝධනය සම්මතවීමෙන් පසු රටට නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක්

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 22 වන සංශෝධනය පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත වීමෙන් පසු නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් හදුන්වාදීම කෙරෙහි රජයේ අවධානය යොමුකර ඇතැයි ඇමති ආචාර්ය

Read more