දුම්රිය ධාවනයට අවශ්‍ය ඩිසල් ඇතැයි දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව කියයි.

දුම්රිය ධාවනයට අවශ්‍ය ඩීසල් ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව ලබාදී ඇතැයි දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි. එබැවින් කිසිදු දුම්රිය ගමන් වාරයක්

Read more