කාර්මික ආරවුල් විශේෂ විධිවිධාන පනත් කෙටුම්පත සම්මත වේ

කාර්මික ආරවුල් විශේෂ විධිවිධාන පනත් කෙටුම්පත අද පාර්ලිමේන්තුවේදි සම්මත විය. ඇමති මනුෂ නානායකාර මහතා එය ඉදිරිපත් කලේය. එහිදි ඔහු පැවසුවේ

Read more