කොරෝනා වෙන් ජර්මනියෙ රෝහල් ධාරිතාව ඉක්මවා යයි

ජර්මනිය කොරෝනා මර්දන වැඩසටහන් තවදුරටත් ශක්තිමත් කරයි. එරටින් දිනක දී ආසාදිතයන් 60 දහසක් හමුවීමත් සමග මෙම පියවර ගෙන තිබෙ. ඊයේ

Read more