ඉලක්කය අපනයන ආර්ථිකයක් බව අගමැති පවසයි

වත්මන් රජය නව ලාංකීය ආර්ථිකයක් ගොඩනැගීම සඳහා ප්‍රවේශ වී ඇතැයි අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසයි. පාර්ලිමේන්තුවේදි අද විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරමින්

Read more

සති හයක් ඇතුලත අන්තර් කාලීන සහන අය වැයක්

සති හයක් ඇතුලත අන්තර් කාලීන අය-වැයක් ඉදිරිපත් කරන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසයි. එය සහන අයවැයකි. යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයට

Read more