ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිති දිනය අදයි

ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිති දිනය අදයි. ප්‍රමිතිකරණය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සංවිධානය එම දිනය ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙ. ප්‍රමිතිකරණයෙන් ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව , රජය හා

Read more