සරණාගතයන් සඳහා වන ජාත්‍යන්තර දිනය අද

සරණාගතයන් සදහා වන ජාත්‍යන්තර දිනය අදයි. සරණාගතයන්ගේ තත්ත්වය හා සම්බන්ධ 1951 සම්මුතියේ ස්වර්ණ ජයන්තිය සමරමින් 2001 ජුනි 20 වැනිදා එම

Read more

ළමා ශ්‍රමිකත්වයට එරෙහිව ජාත්‍යන්තර දිනය අදයි

ළමා ශ්‍රමිකත්වයට එරෙහිව ජාත්‍යන්තර දිනය අදයි. ළමා ශ්‍රමිකයන් බිහිවීම පිටුදැකීම අරමුණු කර ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානය 2002 දී එම දිනය ප්‍රකාශයට

Read more

ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් දිනය අද

මානව හිමිකම් පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර දිනය අදයි. 1948 දෙසැම්බර් 10 වැනිදා ඉතිහාසයේ පළමු වරට මිනිස් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරිමේ වගකීම ජාත්‍යන්තරවත්. ස්ථිරවත්

Read more

ඒඩ්ස් නිවාරණය සඳහා වන ජාත්‍යන්තර දිනය අද

ඒඩ්ස් නිවාරණය සඳහා වන ජාත්‍යන්තර දිනය අදයි. 1988 පැවති ලෝක සෞඛ්‍ය සමුඵවකට ඉදිරිපත් කෙරුනු ඒඩ්ස් මර්දන වැඩසටහනකට අනුව එම දිනය

Read more

ඕසෝන් වියන සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර දිනය අදයි

ඕසෝන් වියන සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර දිනය අදයි. වායුගෝලයේ ස්වභාවිකව නිර්මාණය වී ඇති ඕසෝන් ස්ථරය ජීවිීන්ගේ පැවැත්ම සුරක්‍ෂිත කරයි.එහෙත් විවිධ මිනිස් ක්‍රියාකාරකම්

Read more