ඉන්දුනීසියාවේ භුමිකම්පාවෙන් මියගිය සංඛ්‍යාව තවදුරටත් ඉහලට

ඉන්දුනීසියාවේ ජාවා දුපතේ සිදුවු භුමිකම්පාවෙන් මියගිය සංඛ්‍යාව තවදුරටත් ඉහල යයි. මේ වනවිට වාර්තා වී ඇති මරණ සංඛ්‍යාව 268 කි. ඉන්

Read more