මෙරට ආර්ථික අර්බුදය ජය ගැනීමට ඇමෙරිකාවේ පුර්ණ සහාය

මෙරට ආර්ථික ගැටඑ’ව විසඳීමට ඇමෙරිකාවේ සහාය පළවෙයි’ ශ්‍රී ලංකාවේ අමෙරිකානු තානාපති ජුලි චන්ග් මහත්විය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඊයේ හමුවු

Read more

ශ්‍රිී ලංකාවේ කිරි නිෂ්පාදනයට ඇමරිකවේ සහය

ශ්‍රිී ලංකාවේ කිරි නිෂ්පාදන කර්මාන්තය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ඇමරිකාව ඩොලර් දෙකෝටි 70 ලක්ෂයක් පිරිනමයි. ඊට අදාල ගිවිසුමට පසුගියදා අත්සන් තැබිණි.

Read more

වසර 2025 වනවිට ශ්‍රි ලංකාව බිම්බෝම්බ වලින් තොර රටක්

වසර 2025 වනවිට ශ්‍රි ලංකාව බිම්බෝම්බ වලින් තොරව රටක් බවට පත් කිරිමට ගෙන යන වැඩපිළිවෙලට අමෙරිකාවේ පුර්ණ සහාය පළ වෙයි.

Read more

ශ්‍රි ලංකාවේ පුනර්ජනනීය බලශක්ති ව්‍යාපෘතිවලට අමෙරිකාවේ සහාය

ශ්‍රි ලංකාවේ පුනර්ජනනීය බලශක්ති ව්‍යාපෘතිවලට ණය පහසුකම් ලබාදෙන බව අමෙරිකානු තානාපති ජූලි චන්ග් මහත්මිය පවසයි. ජාත්‍යන්තර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත්

Read more

ශ්‍රී ලංකාව සමග ශක්තිමත් දේශපාලන සහ ආර්ථික හවුල්කාරීත්වයක් ප්‍රවර්ධනය කිරීමට අමෙරිකාව සුදානම්.

අමෙරිකා එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකාව සමග ශක්තිමත් දේශපාලන සහ ආර්ථික හවුල්කාරීත්වයක් ප්‍රවර්ධනය කිරීම සදහා කැපවී සිටින බව ශ්‍රී ලංකාවේ නව

Read more