මහනුවර ඇසල පෙරහර මංගල්‍යයේ කප සිටුවීම ලබන සිකුරාදා අලුයම

මහනුවර ඇසල පෙරහර මංගල්‍යයේ කප සිටුවීමේ චාරිත්‍රයට අනුව අලුත් නුවර ශ්‍රී දැඩිමුණ්ඩ දේවාලයේ සිට මහනුවර විෂ්ණු දේවාලය දක්වා කප රැගෙන

Read more