ගමසමග පිළිසදර වැඩසටහනෙන් දැරණියගලට සංවර්ධන ව්‍යාපෘති රැසක්

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ දැරණියගල දික්ඇල්ලකන්ද ප්‍රදේශයේ පැවැති ගම සමග පිළිසදර වැඩසටහනේ ප්‍රගතිය සොයා බැලේ. ජල ගැටලුව, ඉඩම්, අධ්‍යාපන, මහාමාර්ග, සනීපාරක්‍ෂක ඇතුඵ

Read more

පාසල් වලට ටැබ් බෙදාදිම ඇරඹේ

අධ්‍යාපනයේ ගුණාත්මක සංවර්ධනය වෙනුවෙන් නව තාක්ෂණික යෙදවුම් පාසල් පද්ධතියට හදුන්වා දිමේ වැඩසටහන දැන් ක්‍රියාත්මකයි. ඒ අනුව ටැබ් පරිගණක පාසල් වෙත

Read more

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ගල්කොරි සහ පුපුරණ ද්‍රව්‍ය නිකුත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් දැඩි පිළිවෙතක්

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ගල්කොරි  සහ පුපුරණ ද්‍රව්‍ය නිකුත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් විශේෂ ආරක්‍ෂිත වැඩපිළීවෙලක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම්

Read more