කැළණිතිස්ස විදුලි බලාගාරයට ඉන්ධන ලබාදීමට පියවර

ඩීසල් නොමැතිවීමෙන් අක්‍රියවී ඇති කැළණිතිස්ස විදුලි බලාගාරයට ඉන්ධන මෙට්‍රික් ටොන් තුන්දහසක් අද ලබාදීමට ක්‍රියා කරන බව ලංකා ඛණිජ තෙල් නීතිගත

Read more

කැලනිතිස්ස විදුලි බලාගාරයේ අක්‍රියව පැවති ජනන යන්ත්‍රය අද සිට ක්‍රියාත්මකයි

කැළණිතිස්ස විදුලිබලාගාරයේ අක්‍රියව පැවැති ජනන යන්ත්‍රයේ විදුලි ජනනය අද සිට ආරම්භ කරන බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමාන්‍යාධිකාරි ආර් එම් රණතුංග

Read more