නැගෙනහිර පළාතේ මගී ප්‍රවාහන බෝට්ටු හා පාලම්පාරු පිළිබඳ වාර්තාවක් නැගෙනහිර ආණ්ඩුකාරවරියට

නැගෙනහිර පලාතේ ක්‍රියාත්මක මගී ප්‍රවාහන බෝට්ටු හා පාලම් පාරු සේවාවල තත්ත්වය සොයා බැලිමට පත් කල තාක්ෂණික කමිටු වාර්තාව නැගෙනහිර පලාත්

Read more

කින්නියා පාලම් පාරුව පෙරළීමේ සිද්ධියට තිදෙනෙකු අත්අඩංගුවට

කින්නියා කුරුඤ්ඤන්කේනි කලපුවේ පාලම් පාරුවක් පෙරලිමේ සිද්ධියට තිදෙනෙකු අද අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ. මෙසේ අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ එම පාරුවේ අයිතිකරු, පැදිකරු

Read more