ධිවර ප්‍රජාවට භූමිතෙල් බෙදා හැරිම අඛණ්ඩව

ධිවර ප්‍රජාව වෙනුවෙන් භූමිතෙල් බෙදා හැරිම විධිමත්ව හා අඛණ්ඩව සිදු කිරිමට රජය පියවර ගෙන තිබෙ. ඒ අනුව ධිවරයින්ගේ භූමිතෙල් අවශ්‍යතාව

Read more