නිති විරෝධීව ඩිසල් රැස් කළ දෙදෙනෙකු අත් අඩංගුවට

නිති විරෝධීව ඩිසල් රැස් කර ප්‍රවාහනය කරමින් සිටි දෙදෙනෙකු පොතුවිල් ප්‍රදේශයේ දි අත් අඩංගුවට ගෙන තිබේ. ලාහුගල විශේෂ කාර්ය බලකා

Read more