යුරියා පොහොර අද සිට ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානවලින්

මෙවර මහ කන්නයේ වී වගාව සඳහා අවශ්‍ය සම්පුර්ණ යුරියා පොහොර ප්‍රමාණය අද සිට සියලුම ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන මගින් නිකුත් කරන

Read more

මේ වනවිට යුරීයා පොහොර මෙට්‍රික් ටොන් 16272 ක් බෙදාහැර අවසන්

ඉන්දිය රජයේ ණය ආධාර යටතේ මෙරටට ලැබුනු යුරියා පොහොර තොගයෙන් මෙට්‍රික් ටොන් 16272 ක් මේ වන විට බෙදාහැර අවසන් බව

Read more

යුරියා පොහොර දෙවන තොගය ඉදිරි සති දෙකේදී

ඉන්දීය ණය ක්‍රමය යටතේ මෙරටට ලැබෙන යුරියා මෙට්‍රික්ටොන් 21000 ක දෙවන තොගය ඉදිරි සති දෙක තුළ මෙරටට ලැබීමට නියමිතයි. මේ

Read more

යූරියා පොහොර බෙදා හැරීම දිවයින පුරා සාර්ථකව

ඉන්දිය රජය මෙරටට සැපයූ යූරියා පොහොර තොග බෙදා හැරීම මේ වනවිට සාර්ථකව සිදු වෙයිි. රජයට අයත් පොහොර සමාගම් දෙක වන

Read more