නෙළුම් කුළුනේ මෙහෙයුම් ලබන බ්‍රහස්පතින්දා ජනතාවට විවෘත කෙරේ

දකුණු ආසියාවේ උසම ගොඩනැගිල්ල වන නෙළුම් කුළුනේ මෙහෙයුම් ලබන බ්‍රහස්පතින්දා ජනතාව වෙනුවෙන් විවෘත කෙරේ. එහි ඉදිකිරීම් 2012 දී ආරම්භ කෙරිණ.

Read more

නෙළුම් කුළුණේ මෙහෙයුම් ලබන 15 වැනිදා ඇරඹෙයි

දකුණු ආසියාවේ උසම ගොඩනැගිල්ල වන නෙළුම් කුළුණේ මෙහෙයුම් ලබන 15 වැනිදා ආරම්භ කෙරේ. එහි ඉදිකිරීම් 2012 දී ආරම්භ කෙරිණ. 2022

Read more