කඩොලාන පරිසර සංරක්ෂණය

කඩොලාන පරිසර පද්ධතිය සංරක්ෂණය සදහා වු ජාත්‍යන්තර දිනය අදයි. යුනෙස්කෝ සංවිධානයේ මහ සම්මේලනය 2015 දී සම්මත කරගත් යෝජනාවකට අනුව සෑම

Read more

කෘෂිකර්මය නැංවීමට මහවැලි අධිකාරියෙන් දස වැදෑරුම් වැඩපිළිවෙළක්

මහවැලි සංවර්ධන අධිකාරිය සහ මහවැලි සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය අපේ මහවැලි නමින් දැවැන්ත වැඩසටහනක් ආරම්භ කිරීමට යයි. එය ප්‍රධාන ඉසව් 10

Read more