ගමසමග පිළිසදර වැඩසටහනෙන් දැරණියගලට සංවර්ධන ව්‍යාපෘති රැසක්

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ දැරණියගල දික්ඇල්ලකන්ද ප්‍රදේශයේ පැවැති ගම සමග පිළිසදර වැඩසටහනේ ප්‍රගතිය සොයා බැලේ. ජල ගැටලුව, ඉඩම්, අධ්‍යාපන, මහාමාර්ග, සනීපාරක්‍ෂක ඇතුඵ

Read more

මහවැලි කලාපවල බීජ නිෂ්පාදනයට විශේෂ වැඩපිළිවෙලක්

මහවැලි කලාප 10 ක සිදුකරන සියලු කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය බීජ මහවැලි ගොවිපල 17න් සහ භාහිර ගොවීන්ගේ එකතුවෙන් නිෂ්පාදනය කිරීමට

Read more