පාසල් සිසුන් සඳහා ලබාදෙන ආහාර වේල විධිමත් කෙරේ

පාසල් සිසුන් සදහා ලබාදෙන ආහාර වේල විධිමත් කිරීමට පියවර ගෙන ඇතැයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ අතිරේක ලේකම් මහින්ද යාපා මහතා පවසයි. පෝෂණ

Read more