සූරියවැව, මීගහජඳුර ප්‍රදේශයේ ගම්වාසීහු අලි වෙඩි ඉල්ලා සිටිති

මේ දිනවල වන අලින්ගෙන් තමන්ට දැඩි තර්ජනයක් එල්ල වී ඇතැයි සූරියවැව, මීගහජඳුර ප්‍රදේශයේ ගම්වාසීහු පවසති. රංචු පිටින් ගම්වදින වන අලි

Read more