නීත්‍යනුකුලව මුදල් එවන විගමණික සේවකයන්ට රජයෙන් සහන

නීත්‍යනුකුලව බැංකු මගින් මෙරටට මුදල් එවන විගමණික ශ්‍රමිකයන්ට ඉලෙක්ට්‍රොනික වාහනයක් ආනයනය කිරීමට ආනයන බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා වන අයදුම් පත්‍රය

Read more

පෞද්ගලික අංශයේ වැටුප් වැඩිකිරීම් වලට අදාළව සාකච්ඡා

පෞද්ගලික අංශයේ වැටුප් වැඩි කිරීම සම්බන්ධයෙන් වෘත්තීය සමිති ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව මේ වනවිට වෘත්තීය සමිති හා හාම්පුතුන් සමග සාකච්ඡා කරමින්

Read more