මේ අවස්ථාවේ භේද අමතක කර සියලු දෙනා එක්විය යුතු බව මහ සංඝරත්නය අවධාරණය කරති

මෙම බැරෑරුම් අවස්ථාවේ පක්‍ෂ, පාට, ජාති, ආගම්භේද නොසලකා සියලු දෙනා එක්විය යුතු බව මල්වතු පාර්ශවයේ අනුනායක පුජ්‍ය දිඹුල්කුඹුරේ විමලධම්ම අනුනායක

Read more