ජාතික ඉන්ධන අවසර පතට ඉන්ධන නිකුත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙළ සාර්ථකයි.

ජාතික ඉන්ධන අවසර පතට ඉන්ධන නිකුත් කිරීමේ වැඩපිළීවෙළ දීපව්‍යාප්ත මට්ටමින් දැන් ක්‍රියාත්මකයි. එම ක්‍රමය පිළිබඳව ජනතාවගේ ප්‍රසාදය පළවෙමින් පවතී. බලශක්ති

Read more

අද සිට ඉන්ධන නිකුත් කිරිම QR ක්‍රමයට

ජාතික ඉන්ධන අවසර පත්‍රය දීපව්‍යාප්ත මට්ටමින් අද සිට ක්‍රියාත්මකයි. අංක තහඩුවේ අවසන් අංකය, ටෝකන් ඇතුළු ඉන්ධන නිකුත් කිරීමට මෙතෙක් ක්‍රියාත්මක

Read more