නතර කළ නිවාස ව්‍යාපෘති කඩිනමින් ඇරඹිමට රජයේ අවධානය

කොවිඩ් වසංගතය සහ ආර්ථික අර්බුදය නිසා පසුගිය කාලයේ තාවකාලිකව නතර කළ නිවාස ව්‍යාපෘති කඩිනමින් ආරම්භ කරන බව ජාතික නිවාස සංවර්ධන

Read more

දුමින්ද සිල්වා යළි බන්ධනාගාරගත කරන්නැයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය නියෝග කරයි

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති දුමින්ද සිල්වා මහතා යළි අත්අඩංගුවට ගෙන බන්ධනාගාරගත කරන්නැයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය නියෝග කරයි. ඔහු ජනාධිපති සමාව යටතේ

Read more