ඓතිහාසික රුහුණු කතරගම මහ දේවාලයේ ඇසළ පෙරහර මංගලයයේ 3 වන දිනය අද

ඓතිහාසික රුහුණු කතරගම මහ දේවාලයේ ඇසළ පෙරහර මංගලයයේ 3 වන දිනය අදයි. පෙරහැර නැරඹීම සදහා ඊයේ විශාල පිරිසක් කතරගම පුද

Read more