ගෘහ පාලන සහයිකා තනතුරේ පුහුණු කාලය දිීර්ඝ කෙරේ

ගෘහස්ථ ගෘහ පාලන සහයිකා තනතුර සදහා පළමුවරට විදේශ ගතවන කාන්තාවන්ට සපයන පුහුණු කාලය දිීර්ඝ කර ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා

Read more