වාරි සෞභාග්‍යා වැඩසටහන යටතේ වැව් 1500 ක් ප්‍රතිසංස්කරණයට

වාරි සෞභාග්‍යා වැඩසටහන යටතේ වැව් 1500 ක් මේ වසරේදී ප්‍රතිසංස්කරණය කෙරෙන බව වාරිමාර්ග අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් ඉංජිනේරු නිහාල් සිරිවර්ධන මහතා පවසයි.

Read more

කැඩි බිදි ගිය වැව් ප්‍රතිසංස්කරණය කරමින් වැව්වල ධාරිතාව වැඩි කර ගැනිමට

කැඩි බිදි ගිය වැව් ප්‍රතිසංස්කරණය කරමින් වැව්වල ධාරිතාව වැඩි කර ගැනිමට වාරිමාර්ග අමාත්‍යංශය සහ දෙපාර්තමේන්තුව උපරිමයෙන් කටයුතු කරන බව වාරිමාර්ග

Read more