අද සිට අමතර බස් සේවා

කොළඹ හා තදාසන්න ප්‍රදේශවල සිට අලුත් අවුරුද්දට ගම්බිම් බලා යන ජනතාවගේ පහසුව උදෙසා පොදු බස් සේවාවක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ජාතික ගමනාගමන

Read more

අවුරුදු සමය වෙනුවෙන් විශේෂ බස් සේවා

අලුත් අවුරුදු සමය වෙනුවෙන් ගම්බිම් බලා යන ජනතාව සදහා හෙට සිට ලබන 15 වැනිදා දක්වා විශේෂ බස් සේවා ක්‍රියාත්මක බව

Read more

අලුත් අවුරුද්දට විශේෂ ප්‍රවාහන සැලැස්මක්

කොළඹ හා තදාසන්න ප්‍රදේශවල සිට අලුත් අවුරුද්දට ගම්බිම් බලා යන ජනතාවගේ පහසුව උදෙසා පොදු බස් සේවාවක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ජාතික ගමනාගමන

Read more

ගම්බිම් බලා ගිය ජනතාවට නැවත පැමිණිමට අමතර ප්‍රවාහන සේවා

උත්සව සමයේ ගම්බිම් බලා ගිය ජනතාවට නැවත පැමිණිම සදහා බස්රථ 2500 ක් යොදවා ඇතැයි ප්‍රවාහන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් මොන්ටි රණතුංග මහතා

Read more