අගෝස්තු මාසයේ විදේශ ශ්‍රමික ප්‍රේෂණ ඉහළට

ජුලී මාසයේ අමෙරිකානු ඩොලර් 27 කෝටි 90 ලක්‍ෂයක් වු විදේශගත ශ්‍රමික ප්‍රේෂණ අගෝස්තු මාසයේදී ඩොලර් තිස් දෙකෝටි 50 ලක්‍ෂය දක්වා

Read more